Go to Thai Click Education  (www.thaiclickeducation.com) 02-2854291, 089-8911059, 089-9253095
Apply Online
Facebook

What is Work and Travel USA

โครงการ Click Work and Travel USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกชั้นปี ได้มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อทำงานกับบริษัทชั้นนำ และท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Click Work and Travel USA จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสาหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ให้สิทธิ์เยาวชนในการทางานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดคือไม่เกิน 4 เดือน และนักศึกษาสามารถอยู่พานักในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อท่องเที่ยวได้อีกสูงสุด 30 วันหลังสิ้นสุดการทำงาน

สอบถามเพิ่มเติมโครงการ
Click Work and Travel USA ได้ที่โทร.02-2854291, 089-8911059 , 089-9253095